Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα
Ανάκαμψη παρουσίασε η αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 2020

Ανάκαμψη παρουσίασε η αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 2020

Το 2020, ο Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, επηρέασε και την αγορά ιατρικών συσκευών και προϊόντων. Η ταχεία αρχική εξάπλωση της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να επιβαρύνονται, με τους πόρους και το προσωπικό να ανακατευθύνονται για την αντιμετώπιση της αύξησης των ασθενών, ιδιαίτερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Η προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για τη διαχείριση του Covid-19, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας, αναπνευστήρες, μόνιτορς, απεικονιστικά συστήματα, παρουσίασε σημαντική άνοδο που προήλθε από την αυξανόμενη ζήτηση. Αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, το 2020, ήταν ορισμένες εταιρείες να καταγράψουν αύξηση στις πωλήσεις, ενώ μερικές άλλες πτώση πωλήσεων και κερδών.

Το 2020, η αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων εμφάνισε αύξηση 12,6%, και ανήλθε στα 2,14 δισ. ευρώ.

Παρά τη σημαντική μείωση των τιμών, τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) του κλάδου το 2020 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 68% από το 2019 σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών.

Η εξέλιξη της ελληνικής αγοράς παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Ελληνική Αγορά (σε δισ. €)

2009

2015

2017

2018

2019

2020

2021**

Πωλήσεις *

2,68

1,50

1,63

1,65

1,81

2,14

2,25

Αριθμός εταιρειών

306

405

416

397

377

393

400

Πίνακας 1

Πηγή δεδομένων:

* Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νοσοκομειακής Τεχνολογίας, με βάση στοιχεία από ετήσιες οικονομικές εκθέσεις εταιρειών και στελέχη του κλάδου

** Εκτίμηση

Οι πωλήσεις, τα κέρδη και οι απαιτήσεις για τη περίοδο  2019-2020 των ιατροτεχνολογικών  στην ελληνική αγορά παρουσιάζονται στο πίνακα 2.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ

Δ%

ΚΕΡΔΗ %

ΔΙΑΦΟΡΑ

2019

2020

2019

2020

393

Πωλήσεις

 €  1.780.887.730,58

 €   2.004.834.395,05

12,58%

 €      223.946.664,47

Κέρδη/Ζημιές

 €     146.200.931,72

 €      247.199.759,29

69,08%

8,21%

12,33%

 €      100.998.827,57

Απαιτήσεις

 €     945.326.906,95

 €      990.845.574,80

4,82%

 €        45.518.667,85

Πίνακας 2

Πηγή δεδομένων: Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νοσοκομειακής Τεχνολογίας

Από το 2010 και μετά, τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές των δαπανών για την υγεία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είχε μειωθεί και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας έχει γίνει πλέον καθοριστικός παράγοντας σε πολλές περιπτώσεις.

Η τιμολόγηση εξακολουθεί να είναι καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους του ιατρικού εξοπλισμού και του υγειονομικού υλικού.

Τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα, οι κλινικές, και τα ιατρεία, είναι οι κύριοι αγοραστές ιατρικού εξοπλισμού. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, η ζήτηση προέρχεται, επίσης, απευθείας από τους ασφαλισμένους μέσω της πολιτικής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Στην ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων δραστηριοποιούνται περισσότερες από 800 εταιρείες, κυρίως ως εισαγωγείς, διανομείς, χονδρέμποροι και μεταπωλητές. Ο τομέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός κατασκευαστών ιατρικών ειδών που επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα χαμηλής αξίας όπως επίδεσμοι, γάζες, ορθοπεδικά  και βασικά νοσοκομειακά έπιπλα (κρεβάτια, φορεία κ.λπ.).

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποσπά ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών για την υγεία. Η παγκόσμια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων εκτιμάται στα 470 δισ. €, η ευρωπαϊκή αγορά στα 140 δισ. € (27% της παγκόσμιας αγοράς), ενώ η ελληνική αγορά στα 2,14 δισ. € (1,53% της ευρωπαϊκής αγοράς).

Η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες ιατρικές συσκευές, από αναλώσιμα (επιδέσμους, γάζες κ.λπ.), μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (PET-CT, γραμμικοί επιταχυντές, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία κ.λπ.).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 48% της αγοράς και αντιπροσωπεύουν το 70% των πωλήσεων. Οι μεγάλες εταιρείες αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,1% της αγοράς, αλλά έχουν  το 15% των πωλήσεων. Οι περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες έχουν θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Κατηγορία εταιρειών*

Αριθμός εταιρειών

Ποσοστό

Ποσοστό πωλήσεων

Μεγάλες           ≥ €44 εκ

    5

0,13%

14,9%

Μεσαίες           ≤ €43 εκ

  44

11,22%

42,7%

Μικρές              ≤ €10 εκ

144

36,73%

28,7%

Πολύ μικρές     ≤ €2 εκ

200

50,77%

13,7%

Σύνολο

    393**

100,00%

100,0%

Πίνακας 3

Πηγή δεδομένων: Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νοσοκομειακής Τεχνολογίας, *καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

** Ο αριθμός αντιστοιχεί στις οικονομικές εκθέσεις που δημοσιεύουν οι εταιρείες.

Η αγορά ιατροτεχνολογικών συσκευών εκτιμάται ότι το 2021 ανήλθε στα 2,25 δισ. ευρώ με μια μέση ετήσια αύξηση 11%. Τα κύρια τμήματα της αγοράς είναι ιατρικός εξοπλισμός απεικόνισης, In Vitro Diagnostics (IVD), καρδιαγγειακές συσκευές, ορθοπεδικές συσκευές και εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Η κατανομή αυτών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρουσιάζεται στο πίνακα 4

Συστήματα                              Δημόσιος Τομέας      Ιδιωτικός Τομέας                Σύνολο

Computed tomography                                155                   377                                      532

Magnetic resonance imaging                        58                   338                                      396

PET-CT systems                                                  7                       7                                        14

Digital Mammographs                                   70                   400                                      470

Classical Mammographs                                86                   317                                      403

Angiography / Cath  Systems                        34                     29                                        63

Lithotripsy Systems                                        10                     10                                        20

Linear Accelerators                                        30                     16                                        46

TOMOTHERAPY system                                   1                       2                                          3

Cobalt systems                                                  8                                                                   8

Brachytherapy units                                       10                       6                                       16

Da Vinci Robotic Surgery                                 1                       7                                         8

Γ-camera systems                                           52                   137                                    189

X-ray systems                                              1863                 1678                                  3541

Bone Density Systems                                  117                   710                                    827

Orthopantographers                                      78                    748                                    826

Ultrasound Systems                                   1580                  6500                                 8080

Hemodialysis Machines                             1820                  1650                                3470

Ventilators                                                    2341                    125                                2466

Anesthesia Machines                                 1048                     300                                1348

Πίνακας 4

Πηγή δεδομένων: Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Νοσοκομειακής Τεχνολογίας

YgeiaOnline ,το πρώτο Portal Υγείας. Βρείτε γιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και ότι έχει να κάνει με την υγεία. Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς, απομακρυσμένη διάγνωση και πολλές άλλες υπηρεσίες που μόνο το YgeiaOnline.gr μπορεί να προσφέρει.

Related Posts