Πρόταση ΕΕ για υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας

Τη λήψη μέτρων για να διορθωθούν στρεβλώσεις που δημιουργούνται από το σύστημα διατροφικής σήμανσης Νutriscore και αφορούν τη διατροφική αξία

Read More