Sign In

Άρθρα για την υγεία

Τελευταία Άρθρα
Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τον προγραμματισμό εργασιών της ΕΕ για το 2023 «Μικρότερος αλλά κρισιμότερος ο προγραμματισμός»

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τον προγραμματισμό εργασιών της ΕΕ για το 2023 «Μικρότερος αλλά κρισιμότερος ο προγραμματισμός»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023, που παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με ένα πλήρες έγγραφο επισκόπησης και έναν πίνακα νέων και εκκρεμών πρωτοβουλιών. Η Επιτροπή ανατρέχει στον όγκο των προτάσεων, που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη, γεγονός που εξηγεί, γιατί προβλέπονται πολύ λιγότερα σημαντικά μέτρα κατά το τελευταίο έτος, με προτάσεις που είναι πιθανό να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2024.

Ωστόσο, παρουσιάζει μια σειρά από νέες ιδέες για την ενέργεια, σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονταν στην Πράσινη Συμφωνία. Για να βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντέχει σε μελλοντική αστάθεια των τιμών ενέργειας και να οικοδομήσει μια Ευρώπη απελευθερωμένη από άνθρακα έως το 2050, η Επιτροπή προτείνει τη συνολική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στις αρχές του 2023, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, προτείνει την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, που θα επενδύσει 3 δις ευρώ στην ΕΕ για τη δημιουργία υποδομών, την αγορά υδρογόνου και την τόνωση της ζήτησης. Νέα μέτρα προτείνεται να εφαρμοστούν για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό να βοηθήσουν στην αποτροπή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερες έρευνες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί καταναλωτών.

Η Επιτροπή προγραμματίζει μια νέα δράση για τη μείωση των απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι, το 20% του συνόλου των παραγόμενων τροφίμων δεν καταναλώνονται και τα μέτρα θα περιλαμβάνουν στόχους μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Εκτιμάται πως 11 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανά άτομο, απορρίπτονται ετησίως στην ΕΕ, και θα επιδιώξουν να αυξήσουν την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να καταστήσουν τους παραγωγούς πιο υπεύθυνους για τα απόβλητα. Ένα πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων θα καταστήσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο όλων των πολιτικών που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Για την πράσινη μετάβαση των εμπορευματικών μεταφορών, με τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη δημιουργία πιο βιώσιμης κινητικότητας, η Επιτροπή προτείνει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη δυνατότητα «hyperloops», δηλαδή μεγάλους σφραγισμένους σωλήνες χαμηλής πίεσης για τη μεταφορά σφραγισμένων λοβών για επιβάτες και εμπορεύματα, μια τεχνολογία που προωθείται για την παροχή λύσεων μεταφοράς υψηλής ταχύτητας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ για πιο αξιόπιστη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών απαιτείται δράση για διαφοροποίηση των προμηθειών αυτών των υλικών και παροχή κινήτρων για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, προγραμματίζεται η δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Κυριαρχίας, για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις για στρατηγικούς κλάδους δεν ελέγχονται από φορείς εκτός ΕΕ. Ο κανονισμός ελέγχου ξένων επενδύσεων θα αναθεωρηθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, υπό το πρίσμα της εμπειρίας από κυρώσεις και για ενίσχυση των στρατηγικών ελέγχων στις εξαγωγές με εξέταση πιθανών κανόνων για στρατηγικές επενδύσεις εταιρειών της ΕΕ εκτός ΕΕ.

Για την 30η επέτειο της ενιαίας αγοράς, θα γίνει μια καμπάνια, που θα τονίζει τα οφέλη, τα κενά εφαρμογής και τις μελλοντικές προτεραιότητες. Για να βοηθήσει, μάλιστα, τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, θα επιδιώξει, επίσης, να εκσυγχρονίσει τις απαιτήσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο, ώστε να επιτραπεί η ψηφιακή εκπλήρωση περισσότερων απαιτήσεων.

Όπως αναμενόταν, το πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών για τη «μείωση του φόρτου στις ΜμΕ», ενώ ενισχυμένη θα είναι η στήριξη στις ΜμΕ με την πλατφόρμα «Fit for the Future».

Για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η δράση για την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού, αλλά και την προσέλκυση δεξιοτήτων από το εξωτερικό, θα είναι έντονη. Θα υπάρξει, επίσης, μια νέα πρωτοβουλία στην προώθηση ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ψηφιακή εποχή. Αυτό θα περιλαμβάνει μια Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας. Περιλαμβάνεται, επίσης, πρόταση για την εναρμόνιση ορισμένων εθνικών διαδικαστικών πτυχών του έργου των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων για την επιβολή Γενικού Κανονισμού και ενθάρρυνση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ τους. Οι προτάσεις, επίσης, περιέχουν ένα πακέτο δεξιοτήτων και ταλέντων για την ενίσχυση της αμοιβαίας επωφελούς νόμιμης μετανάστευσης και μια νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών για ενίσχυση ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει και το 2023 να εφαρμόζει την προσέγγιση «one in, one out», ενώ παράλληλα θα κάνει απολογισμό της απόδοσης και αποτελεσματικότητάς της. Θα ενισχύσει τις εργασίες για την επιβολή ασφάλειας δικαίου και εμπιστοσύνης στα εθνικά και κοινοτικά θεσμικά όργανα, ενώ υιοθετεί την πρόταση για τη διευκόλυνση του ψηφιακού ευρώ, ενόψει της πιθανής κυκλοφορίας του από την ΕΚΤ. Τέλος, δηλώνει πως θα επιδιώξει να διορθώσει γρήγορα τυχόν προβλήματα όταν εμφανιστούν και να ενεργήσει αποφασιστικά σε παραβιάσεις που εμποδίζουν την υλοποίηση σημαντικών στόχων της πολιτικής της ή που υπονομεύουν τις αξίες και τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ.

Related Posts