Εκτύπωση
Κατηγορία: Χειρουργική
Εμφανίσεις: 2592

Ένας κατάλογος κανόνων για τη χειρουργική ασφάλεια μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές, σύμφωνα με μια διεθνή μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine. ΟΙ κανόνες αυτοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή του αναισθησιολόγου και του νοσηλευτικού προσωπικού στον έλεγχο των βασικών κανόνων ασφάλειας, παράλληλα με το χειρουργό.

Οκτώ κοινωνικοοικονομικά και γεωγραφικά απομακρυσμένα νοσοκομεία επέβαλλαν τη χρήση ενός καταλόγου κανόνων για τη χειρουργική ασφάλεια, αποτελούμενου από 19 μέρη, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που βοηθούσαν στη εξασφάλιση ασφαλών πρακτικών αναισθησίας, πρόληψης των λοιμώξεων και ομαδικής εργασίας κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς ηλικίας ≥ 16 ετών. Οι ερευνητές σύγκριναν στη συνέχεια την έκβαση της υγείας των ασθενών κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν και τους τρεις που ακολούθησαν την χρήση του καταλόγου κανόνων. Το ποσοστό σημαντικών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο σε διάστημα 30 ημερών μετά από χειρουργική επέμβαση μειώθηκε από 11% πριν την παρέμβαση σε 7% μετά από την επιβολή της, ενώ  η θνησιμότητα μειώθηκε από 1,5% σε 0,8%. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι το «πρόγραμμα του καταλόγου κανόνων μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια των χειρουργικών ασθενών, σύμφωνα με τους συγγραφείς, καθώς και υπάρχουν πάντα περιθώρια τέτοιων βελτιώσεων.

Πηγή: Περιοδικό New England Journal of Medicine