Νέα τετραετή και πενταετή δεδομένα επιβίωσης για το YERVOY® (ipilimumab) σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς καθώς και σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει θεραπεία με μεταστατικό μελάνωμα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ESMO 2012 (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας). ●   Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση από τη μελέτη φάσης 3 κατέδειξε ότι το 19,0 τοις εκατό των πρωτοθεραπευόμενων ασθενών που έλαβαν YERVOY στην ερευνητική δόση των 10 mg/kg συν Dacarbazine (DTIC) ήταν εν ζωή στα τέσσερα έτη έναντι του 9,6 τοις εκατό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με DTIC μεμονωμένα ●   Λίγα νέα, σχετιζόμενα με το ανοσοποιητικό, ανεπιθύμητα συμβάντα παρουσιάστηκαν σε χρόνο θεραπείας πέρα των δύο ετών στη Μελέτη 024 ●   Δεδομένα πενταετούς παρακολούθησης από τρεις διερευνητικές δοκιμές φάσης 2 προστίθενται στην ολοένα αυξανόμενη βάση δεδομένων επιβίωσης για το YERVOY αναφορικά με το μεταστατικό μελάνωμα ●   Και στις δύο αναλύσεις, τα επικαιροποιημένα ποσοστά επιβίωσης παρέμειναν σχετικά σταθερά με την πάροδο του χρόνου (Princeton, New Jersey, 29 Σεπτεμβρίου, 2012) - Η Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ανακοίνωσε σήμερα τα τετραετή και πενταετή ποσοστά επιβίωσης από τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση στις κλινικές μελέτες Φάσης 3 και Φάσης 2 του YERVOY® (ipilimumab) σε πρωτοθεραπευόμενους  ασθενείς  καθώς και σε ασθενείς  που είχαν ήδη λάβει θεραπεία με μεταστατικό μελάνωμα. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ESMO 2012 (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας). (Περιλήψεις #1127 και 1116.) Στη δοκιμή Φάσης 3 (024), οι ασθενείς που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία για μεταστατικό μελάνωμα (n=502) τυχαιοποιήθηκαν σε λήψη είτε της ερευνητικής δόσης YERVOY των 10 mg/kg σε συνδυασμό με dacarbazine (DTIC, 850 mg/m2), είτε DTIC μεμονωμένα. Η μακροχρόνια παρακολούθηση από αυτή τη μελέτη κατέδειξε ότι η θεραπεία με YERVOY συν DTIC οδήγησε σε τετραετή ποσοστά επιβίωσης της τάξεως του 19,0% σε σύγκριση με 9,6% για θεραπεία με DTIC μεμονωμένα. Επιπροσθέτως, τα συνολικά δεδομένα επιβίωσης φάνηκαν σχετικά σταθερά μεταξύ των ετών τρία και τέσσερα για τους ασθενείς που έλαβαν YERVOY συν DTIC (21,2% στα τρία έτη και 19,0% στα τέσσερα έτη). Τα ποσοστά επιβίωσης των τριών και τεσσάρων ετών για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο συν DTIC ήταν 12,1% και 9,6%, αντίστοιχα. Σε τρεις δοκιμές Φάσης 2 (007 [n=115], 008 [n=155] και 022 [n=217]) για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα πενταετή δεδομένα παρακολούθησης μέσω μίας μελέτης παράτασης (025), οι ασθενείς έλαβαν YERVOY στις δόσεις των 0,3 mg/kg, 3,0 mg/kg ή 10 mg/kg. Σε αυτές τις μελέτες δεν συμπεριλήφθηκαν ομάδες συγκριτικής θεραπείας. Σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης στα πέντε έτη κυμαίνονταν από 38% μέχρι 49% και παρέμειναν αμετάβλητα από τα ποσοστά στα τέσσερα έτη. Σε ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία στο παρελθόν, τα εκτιμώμενα πενταετή ποσοστά επιβίωσης (12% έως 28%) ήταν σχετικά σταθερά σε σύγκριση με τα ποσοστά στα τέσσερα έτη (14% έως 28%). Στους ασθενείς που ήταν εν ζωή μετά από τέσσερα έτη και συνέχισαν να λαμβάνουν θεραπεία στη μελέτη 024, εμφανίστηκαν λίγα νέα ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό πέραν των δύο ετών θεραπείας. Τα συνολικά δεδομένα ασφάλειας από αυτές τις ερευνητικές μελέτες έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν. Οι τύποι των ανεπιθύμητων συμβάντων (AE) που αποδόθηκαν στο YERVOY σε αυτές τις μελέτες σχετίζονταν γενικά με το μηχανισμό δράσης του (ανοσοποιητικό). Το YERVOY μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό λόγω της ενεργοποίησης και του πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονταν με το YERVOY αντιμετωπίστηκαν με ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες βάσει πρωτοκόλλου, που περιελάμβαναν τη χορήγηση συστηματικών κορτικοστεροειδών, την προσωρινή / μόνιμη διακοπή της δόσης και/ή άλλα ανοσοκατασταλτικά. «Το μεταστατικό μελάνωμα είναι μία από τις επιθετικότερες μορφές καρκίνου με ιστορικό ποσοστό επιβίωσης στα πέντε έτη λιγότερο από 10 τοις εκατό σε ασθενείς με απομακρυσμένη μετάσταση. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών μελετών έδειξαν ένα παρατεταμένο όφελος επιβίωσης με το YERVOY στα τέσσερα και πέντε έτη για ορισμένους ασθενείς» δήλωσε η Celeste Lebbe, M.D., Καθηγήτρια Δερματολογίας στο Νοσοκομείο Saint-Louis. «Αυτά τα αποτελέσματα προστίθενται στο ολοένα αυξανόμενο σύνολο δεδομένων για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση που έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένους ασθενείς που έλαβαν YERVOY και προάγουν την κατανόησή μας ως προς τις δυνατότητες αυτής της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος». Σχετικά με τη Μελέτη 024
Η Μελέτη 024 είναι μία πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 που αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του YERVOY (10 mg/kg) συν DTIC (850 mg/m2) έναντι DTIC μεμονωμένα σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με Σταδίου III μη εξαιρέσιμο ή Σταδίου IV μεταστατικό μελάνωμα. Στη μελέτη επετράπη η συμμετοχή ασθενών που είχαν λάβει επικουρική θεραπεία στο παρελθόν. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 σε λήψη είτε YERVOY συν DTIC (n=250), είτε DTIC συν εικονικό φάρμακο (n=252) κατά τις Εβδομάδες 1, 4, 7, 10, ακολουθούμενη από λήψη DTIC μεμονωμένα κάθε 3 εβδομάδες μέχρι την Εβδομάδα 22 (φάση επαγωγής). Η θεραπεία διεκόπη στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε δυσανεξία ή εξέλιξη της νόσου (PD) κατά τις Εβδομάδες 12-24. Την Εβδομάδα 24, οι ασθενείς που είχαν σταθερή νόσο (SD) ή εμφάνιζαν αντικειμενική ανταπόκριση (OR) κατά τη φάση επαγωγής χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα μπορούσαν να εισέλθουν στη φάση συντήρησης στην οποία ελάμβαναν εικονικό φάρμακο ή YERVOY κάθε 12 εβδομάδες μέχρι να παρουσιάσουν PD, δυσανεξία στο φάρμακο ή μέχρι το τέλος της μελέτης. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης 024 ήταν η συνολική επιβίωση. Αποτελέσματα από τη μελέτη 024, τα οποία περιελάμβαναν δεδομένα παρακολούθησης τριών ετών, δημοσιεύθηκαν αρχικά στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας το 2011. Ο συνδυασμός του DTIC με το YERVOY είναι σχήμα που δεν έχει εγκριθεί από τον FDA. Επιπροσθέτως, η μελέτη 024 δεν σχεδιάστηκε για τη σύγκριση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εγκεκριμένης από τον FDA δόσης μονοθεραπείας των 3 mg/kg για μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα έναντι της ερευνητικής δόσης των 10 mg/kg. Η Bristol-Myers Squibb διεξάγει μία μελέτη φάσης 3  απευθείας σύγκρισης ( head to head ) που συγκρίνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας εγκεκριμένης δόσης των 3 mg/kg έναντι των 10 mg/kg ως μονοθεραπεία σε προηγουμένως αντιμετωπισθέντες ή πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα. Αυτή η μελέτη απορρόφησε ασθενείς με ταχείς ρυθμούς και η ένταξη ολοκληρώθηκε σε διάστημα μόλις μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών. Σχετικά με τη Μελέτη 025
Η Μελέτη 025 είναι μία μελέτη μετακύλισης ( rollover ) Φάσης 2, η οποία περιλαμβάνει ασθενείς από τρεις μελέτες οι οποίοι έλαβαν μόνο YERVOY: Την CA184-008, μία μελέτη ενός σκέλους χορήγησης YERVOY 10 mg/kg σε προηγουμένως αντιμετωπισθέντες ασθενείς (n=155), την CA184-022, μία μελέτη κυμαινόμενης δόσης στην οποία προηγουμένως αντιμετωπισθέντες ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε λήψη YERVOY στις δόσεις των 0,3 mg/kg (n=73), 3 mg/kg (n=72), ή 10 mg/kg (n=72) με επιτρεπόμενη μετάβαση από τις χαμηλότερες δόσεις στη δόση των 10 mg/kg για τους ασθενείς που παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου, καθώς και την CA184-007, μία τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης YERVOY 10 mg/kg με η χωρίς προφυλακτική θεραπεία με budesonide σε πρωτοθεραπευόμενους (n=53) και προηγουμένως αντιμετωπισθέντες ασθενείς (n=62). Η θεραπεία χορηγείτο κάθε 3 εβδομάδες για έως και τέσσερις δόσεις, σημείο στο οποίο οι κατάλληλοι ασθενείς μπορούσαν να λάβουν θεραπεία εκ νέου επαγωγής ή συντήρησης με YERVOY κάθε 12 εβδομάδες ξεκινώντας από την εβδομάδα 24. Η ανάλυση αναφέρει τη συνολική επιβίωση με την ενημερωμένη τελευταία ημερομηνία που ήταν γνωστό ότι οι ασθενείς ήταν εν ζωή ή με την ημερομηνία θανάτου με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν έως το Μάρτιο του 2012. Σχετικά με το Μεταστατικό Μελάνωμα
Το μελάνωμα είναι μία μορφή καρκίνου του δέρματος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κυττάρων που παράγουν μελανίνη (μελανοκύτταρα) και βρίσκονται στο δέρμα. Το μεταστατικό μελάνωμα αποτελεί την πιο θανατηφόρο μορφή της νόσου και παρουσιάζεται όταν ο καρκίνος εκτείνεται πέραν της επιφάνειας του δέρματος σε άλλα όργανα, όπως οι λεμφαδένες, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος ή άλλες περιοχές του σώματος. Ορισμένα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αποφύγουν ενεργά την εποπτεία από το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας στους όγκους να επιβιώσουν. Το μελάνωμα είναι κυρίως ιάσιμο όταν αντιμετωπιστεί στα πρώιμα στάδια. Ωστόσο, στα όψιμα στάδια, η μέση επιβίωση είναι μόλις 6 μήνες με ποσοστό θνητότητας 75% στο 1 έτος, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου. Αυτά τα ποσοστά βασίζονται σε μία μετα-ανάλυση 42 μελετών Φάσης 2 με περισσότερους από 2.100 προηγουμένως αντιμετωπισθέντες και πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα Σταδίου IV, η οποία διεξήχθη από πολλαπλές ομάδες συνεργασίας το διάστημα 1975-2005. Η επίπτωση του μελανώματος αυξάνεται τουλάχιστον εδώ και 30 έτη. Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση του μελανώματος είναι 57 και η διάμεση ηλικία κατά το θάνατο είναι 67. Σχετικά με το YERVOY
Στις 25 Μαρτίου του 2011, ο FDA ενέκρινε τη μονοθεραπεία με YERVOY 3 mg/kg για ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα. Το YERVOY έχει πλέον εγκριθεί σε 41 χώρες. Το YERVOY έχει προστεθεί επίσης στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής στην Ογκολογία (NCCN Guidelines™) του Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού Δικτύου® (NCCN®) ως Κατηγορίας 1 κατά NCCN παράγοντας, εγκεκριμένος από τον FDA για τη θεραπεία του μεταστατικού μελανώματος. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.nccn.org.* Το YERVOY, το οποίο είναι ένα ανασυνδυασμένο, ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα, είναι η πρώτη εγκεκριμένη από τον FDA αντικαρκινική ανοσοθεραπεία που αναστέλλει το κυτταροτοξικό T- λεμφοκυτταρικό αντιγόνο-4 (CTLA-4). Το CTLA-4 είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής της ενεργοποίησης των T-κυττάρων. Το ipilimumab συνδέεται στο CTLA-4 και αναστέλλει την αλληλεπίδραση του CTLA-4 με τους συνδέτες του, τα CD80/CD86. Έχει αποδειχθεί ότι η αναστολή του CTLA-4 αυξάνει την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων. Η επίδραση του μηχανισμού δράσης του ipilimumab στους ασθενείς με μελάνωμα είναι έμμεση και, πιθανώς, συνίσταται σε επαγόμενη από Τ-κύτταρα, αντινεοπλασματική, ανοσολογική ανταπόκριση. Σχετικά με την Bristol-Myers Squibb
Η Bristol-Myers Squibb είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, με αποστολή της να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα που βοηθούν τους ασθενείς να υπερνικήσουν σοβαρές νόσους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bristol-Myers Squibb, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bms.com  ή βρείτε μας στο Twitter στην ιστοσελίδα twitter.com/bmsnews. Ανατρέξτε στις πλήρεις Πληροφορίες Συνταγογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ σε Πλαίσιο σχετικά με τις ανοσολογικά επαγόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που διατίθενται στην ιστοσελίδα www.bms.com.

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline